Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning.

Det seneste år har for sejlklubben Møn været turbulent og følelsesmæssigt vanskeligt, ikke mindst den ulykkelige begivenhed som vi netop har mindet – Mogens sygdom og død.

Efter sidste års generalforsamling blev jeg valgt som næstformand og derfor står jeg nu her i dag.

Igennem året har bestyrelsen informeret medlemmerne ved udsendelse af to nyhedsbreve, holde klubbens hjemmeside ajour – informationer på klubbens lukkede facebookside og udsendelse af breve med posten til de medlemmer der ikke er på internettet.

I foråret havde vi følgende aktiviteter:

Navigationskursus i marts måned med begrænset deltagelse.

Et planlagt arrangement fra ’Søsportens sikkerhedsråd ’ kaldet ’Sejl Sikkert’ blev aflyst fra udbyderen. Vi vil prøve at få et nyt til næste forår.

Klubben søgte og fik i november 2016 et tilskud fra Fanefjord fonden på i alt 34000 kroner til fornyelse af indgangsdøre m.m. Dette blev udført i foråret med efterfølgende maling og vedligeholdelsesdag. Tak til alle jer der deltog i arbejdet.

Søsætning af vores både og opstart på sejlsæsonen forløb planmæssigt. Maj måned var ganske blæsende og flere onsdagssejladser blev derfor ikke gennemført.

Motorbådsafdelingen havde arrangeret en fælles Pinsetur for alle klubbens medlemmer til Rødvig den 2. juni. Der deltog kun ganske få både. Samme lørdag var der Tærø rundt kapsejlads.

Den 9 – 10 juni måned afholdt nogle af kommunens havne en ’ havnens dag, vild med vand dag’. Sejlklubben Møn deltog ikke i år grundet manglende kapaciteter til at udføre opgaven forsvarligt.

Sidst i juni måned var Skovshoved /Hellerup sejlklub på den årlige sommerlejr med deres ungdomsafdeling og først i August gentog Køge bugt sejlklubberne arrangementet. Det er altid en fornøjelse at se de mange børn på vand og i havneområdet. Det er også dejligt at tale med nogle der kommer tilbage som voksne og mindes deres barndomsture i Stege bugt.

Vores egen ungdomsafdeling er desværre ophørt med at eksistere – hermed en opfordring til klubbens medlemmer om at hjælpe til med denne aktivitet, komme med nye ideer.

Den 2. september afviklede klubben den årlige hovedkapsejlads ’Lindholm rundt’. Stig vil berette nærmere om dette.

Sidst i september måned havde vi en arbejdsdag hvor særligt pladsen for vores master blev ryddet. Vi arbejder på at finde et nyt og mere passende sted til masteopbevaring i fremtiden.

Samarbejdet med Vordingborg kommune, Park Vej- og havneafdelingen er præget af manglende information. Havnechef og havnefogeder skiftede positioner og meninger i et væk og vores egen havnefoged blev tildelt ekstra opgaver som overordnet leder for alle havnefogeder i kommunen. Først i september måned valgte havnechefen at opsige sin stilling. En ny havnechef forventes udnævnt den 1 januar 2018. Vordingborg kommune påtænker at iværksætte en høringsfase i foråret 2018 omkring det videre samarbejde mellem kommunen og havnenes brugere. I kan læse om dette på Vordingborg kommunes hjemmeside.

I sensommeren blev der opsat et antal el-stik til autocampere og vores parkeringsplads blev hurtigt optaget af turister i autocampere. Ved gennemgang af ’Vedtaget helhedsplan for Stege 2017’ på Vordingborg kommunes hjemmeside kan man læse at en autocamperplads er vedtaget ligesom et slæbested i sukkerhavnen.

Den 12 september måned blev jeg informeret af havnefoged Christian om det planlagte arbejde ved klubhuset med anlæggelse af et nyt slæbested samt udvidelse af parkeringspladsen. Dette kom som en stor overraskelse. Jeg skrev til Park og Vej om en sådan beslutning ikke skulle i høring – dette blev afvist med henvisning til at det ikke var nødvendigt eller et lovkrav. En opfordring til at annoncere med planerne i avisen blev anset for overflødig. Ifølge havnefogeden skulle arbejdet iværksættes i løbet af efteråret og vinteren 2017/18. Bestyrelsen havde planlagt et informationsmøde for klubbens medlemmer, men pludselig begyndte maskinerne at arbejde først i oktober måned. Et informationsmøde syntes derfor irrelevant.

Ved en samtale med havnefogeden først i november måned fik jeg oplyst at sejlklubben havde bekræftet og godkendt planerne om slæbestedet i hjørnet af lystbådehavnen i forsommeren. Bestyrelsen er ikke bekendt med denne godkendelse.

Det er nu aftalt med havnefogeden at der planlægges et informationsmøde i januar måned med deltagelse af den nye havnechef.

I oktober måned blev mange både taget på land og takket være mange af klubbens medlemmer lykkedes det trods den manglende koordinering fra havnefogedens side.

Den 28 oktober sluttede dette års sejlsæson med standerstrygning m.m.

 

Sejlklubben Møns hjemmeside