Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen 15.11.2017

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Søren Arentoft. Søren Arentoft er valgt.
Søren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretning ved næstformand Anders. Beretning for kapsejladsudvalget ved Stig.
Beretningen er godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet er godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontigentstørrelsen fastholdes. Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag om åbent klubhus: drøftet og afvist. Bestyrelsen drøfter hvorledes man kan imødekomme sejlere.
Forslag om masteopbevaring : Bestyrelsen skal i det kommende år nedsætte et udvalg der udarbejder forslag til masteskur.

6. Valg af formand:Anders Christiansen. Valgt til bestyrelsen: Jens Refstrup, Bendt W. Jespersen, Bent Larsen og Peer Johansen er valgt. Henrik er valgt som bestyrelsessuppleant. (bestyrelsen beslutter ved konstituering hvem af de valgte bestyrelsesmedlemmer der vælges for en periode på et år, som modsvarer den valgperiode Anders Christiansen er valgt for).
Revisorerne er på valg. Genvalg af Søren Arentoft og Britta Kjøngsdal
Revisorsuppleant : Karl Erik Jansson.

7. Eventuelt.
Dirigenten takker for god ro og orden.

Sejlklubben Møns hjemmeside