Nyt slæbested

Til sejlklubbens medlemmer og andre interesserede.

Sejlklubben Møns bestyrelse er blevet gjort bekendt med at Vordingborg kommune påtænker at etablere et nyt slæbested i det nordøstlige hjørne af lystbådehavnen i Stege. Vedlagt ses en tegning over det planlagte slæbested samt en ny vej der skal etableres, nye gangstier og en udvidelse af parkeringspladsen.
Ved henvendelse til havnefoged Christian Linnemann Olsen omkring projektet blev det oplyst at det ikke kræver en lokalplan eller skal i offentlig høring eftersom det foregår i selve lystbådehavnen som tilhører kommunen. Christian blev opfordret til at offentliggøre projektet i de lokale aviser, men dette fandt havnefogedens ledelse ikke nødvendigt.
Christian håber at arbejdet kan begynde i løbet af efteråret og vinteren 2017/2018.

Sejlklubbens bestyrelse har drøftet projektet på det seneste
bestyrelsesmøde. Den nuværende træbro langs med græsset hen til klubbens stander vil blive afbrudt af selve slæbestedet. Der etableres en ny flisebelagt gangsti langs stenene hvor man så skal passere hen over nedkørslen til slæbestedet. Der vil blive opsat et betalingsanlæg for brug af slæbestedet i lighed med de andre havne i kommunen. Hvor mange biler, trailere og både der vil benytte dette anlæg vil kun fremtiden vise. Det positive ved et nyt slæbested er at folk der vil sætte større trailerbåde i vandet nu vil få en mulighed i Stege lystbådehavn. Der har igennem de seneste mange år samlet sig store mængder tang i dette hjørne af havnen. Ifølge havnefoged Christian kan de folk der samler tang på stranden fremover også tage tang op ved slæbestedet.

Bestyrelsen vil prøve at få havnefoged Christian til at forklare om
projektet og andre planer for havnen snarest muligt. Til orientering er de såkaldte havnebestyrelser ophørt med at fungere i løbet af
sensommeren og hvorledes vi skal samarbejde i fremtiden er endnu uklart.

Link til plantegning af projektet: Stege havn plantegning

Sejlklubben Møns hjemmeside